Naučnici uspešno pretvorili ćelije karcinoma dojke u masne ćelije

karcinoma dojke

U predkliničkom eksperimentu sprovedenom na miševima istraživači su uspeli da “nateraju” ćelije karcinoma dojke da se pretvore u masne ćelije i na taj način da spreče njihovo dalje bujanje.


Kada posečete prst ili kada se razvijaju organi kod fetusa, dešava se proces koji se zove epitelno-mezenhimska tranzicija (EMT), u kom epitelijalne ćelije prestaju da liče na sebe i počinju da liče na tečnost, tj. menjaju se u jednu vrstu stem ćelija pod imenom mezenhim, a zatim se pretvaraju u bilo koji oblik koji je organizmu potreban.

Sa druge strane, poznato je da tumorske ćelije mogu da koriste suprotan proces, MET, da bi se širile. Istraživači su proučavali miševe kojima je implantiran agresivni oblik karcinoma dojke, a koji su zatim tretirani dijabetičkim lekom rosiglitazonom i antitumorskim lekom trametinibom. Zahvaljujući ovim lekovima, umesto da se prošire, tumorske ćelije su se transofrmisale u masne ćelije, što je proces poznat kao adipogeneza.

“Rezultati ukazuju da kombinovana terapija rosiglitazonom i trametinibom specifično cilja tumorske ćelije sa povećanom plastičnošću i indukuje njihovu adipogenezu. Iako se nije svaka tumorska ćelija transformisala u masnu, one koje jesu se nisu vratile u prvobitni oblik. Ove ćelije ne samo da su se izdiferencirale u masne ćelije, već je u potpunosti stala njihova proliferacija,”

rekao je autor Gerhard Christofori, biohemičar sa Univerzitetu u Bazelu i vođa tima istraživača.

“Koliko mi može da zaključimo iz dugih eksperimenata, jednom transformisane ćelije se ne vraćaju nazad u tumorski oblik.”

Kako deluje ova kombinacija lekova na ćelije karcinoma dojke

Trametinib povećava tranziciju tumorskih ćelija u stem ćelije, a zatim stem ćelija u masne ćelije. Rosiglitazon je manje važan, ali u kombinaciji sa trametinibom pomaže konverziju stem ćelija u masne.

“Adipogena terapija kombinacijom rosiglitazona i trametiniba efikasno inhibira invaziju tumorskih ćelija, diseminaciju i formiranje metastaza u različitim mišjim modelima karcinoma dojke,” stoji u izveštaju odeljenja biomedicine univerziteta u Bazelu.

Ono što je posebno interesantno je da su ova dva leka već odobrena od strane FDA, pa bi trebalo da bude jednostavnije da se slična istraživanja sprovedu i na ljudima.

U međuvremenu, isti tim naučnika istražuje da li bi ova terapija funkcionisala u kombinaciji sa hemoterapijom i da li bi se mogla primeniti na druge vrste karcinoma.

“U budućnosti, ovaj inovativni terapijski pristup bi se mogao koristiti u kombinaciji sa konvencionalnom hemoterapijom da suprimira i rast primarnog tumora i formiranje metastaza,” objašnjava Christofori.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Cancer Cell u januaru 2019.

O terapijskim opcijama karcinoma dojke: Lečenje karcinoma dojke

 

Komentari